Energia potrebná na reakciu

 

Energia potrebná na rozbitie väzieb v „starej“ zlúčenine a na vznik novej zlúčeniny, sa nazýva aktivačná energia.

Experimentálnym údajom vyhovuje Eyringova teória, že ak sa „zrazia“ dve častice, ktoré majú potrebnú energiu na rozbitie väzieb a vznik nových väzieb, „nová“ zlúčenina nevznikne hneď. Najprv vznikne útvar, ktorý voláme aktivovaný komplex“ – v ňom sa súčasne rušia staré väzby a vznikajú nové – teda toto zoskupenie častíc má vyššiu energiu ako je energia samostatných reaktantov.

Aktivačná energia je potom rozdiel medzi energiou aktivovaného komplexu (väčšia hodnota energie) a energiou reaktantov (menšia hodnota energie).

Pri rozpadnutí aktivovaného komplexu na „nové“ zlúčeniny sa uvoľní teplo.

Diskutuj so spolužiakmi nasledujúce body:

  • Aký je rozdiel medzi exotermickými a endotermickými reakciami?
  • Ak sa pri rozpade aktivovaného komplexu uvoľňuje teplo, pri ktorom type reakcií je toto uvoľnené teplo väčšie?
  • Aký je rozdiel v energii produktov oproti energii reaktantov pri exotermických a endotermických reakciách?
  • Navrhni schému, ktorá by znázorňovala zmenu energie sústavy počas reakcie. Pojmy, ktoré môžeš do schémy zahrnúť, sú: reaktanty, produkty, energia, aktivačná energia, aktivovaný komplex, teplo.

Dostatočná energia ešte neznamená, že reakcia medzi „zrazenými“ časticami nastane. Dôležité je aj to, aby sa pri zrážke stretli častice správnymi, t.j. reaktívnymi miestami.

  • Prečo sa počas experimentov menila rýchlosť reakcie? Kedy bola reakcia najrýchlejšia – na začiatku, alebo naopak, ku koncu priebehu?
  • Ako sa mení koncentrácia reaktantov a produktov počas reakcie?
  • Čo možno zistiť, ak dáme do pomeru zmenu koncentrácie reaktantov (produktov) počas reakcie a čas, za ktorý reakcia prebieha?

 

Upozornenie: Chránené autorskými právami! Pre viac info viď sekciu "copyright".