Absolvované školy:

- SZŠ Trenčín, odbor zdravotnícky laborant

- PdF TU v Trnave, odbor: učiteľstvo akademických predmetov chémia - biológia (Mgr.)

- PdF TU v Trnave, kat. chémie (PhD.)