Pre výpočet pH potrebujeme poznať tieto základné vzťahy:

pH = -log[H+] (čítame pH sa rovná záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových katiónov)

pOH  = -log[OH-]

pH + pOH = 14

Kv = [H+].[OH-] Kv = iónový súčin vody (súčin koncentrácii H+ a OH-) = 1.10-14

Príklad: Vypočítajte pH roztoku úplne ionizovanej jednosýtnej kyseliny a koncentráciu vodíkových aj hydroxidových  iónov v roztoku, ak viete, že pOH je 10,602 a log2,5 = 0,398.

Riešenie:

Ak pOH je 10,602, pH bude 14 – 10,602 = 3,398

pre pH platí vzťah: pH = -log[H+]

teda:

3,398 = -log[H+]

-3,398 = log[H+]

koncentráciu H+ si môžeme vyjadriť:

[H+] = 10-3,398

Ako ďalej v prípade, že nemáme k dispozícii kalkulačku? Spomeňme si na matematiku: ak máme napríklad x2 * x7, vieme, že je to x2+7 = x9. A, napríklad jednotky látkového množstva:

mol/l

 

*3,398 = 3 + 0,398

**zo zadania

[OH-] vypočítame zo vzťahu pre Kv.

Kv = [H+].[OH-]

1.10-14 = (4.10-4) . [OH-]

mol/l

 

pH uvedeného roztoku je 3,398, koncentrácia vodíkových katiónov v ňom je 4.10-4 mol/l a hydoxidových aniónov 2,5 . 10-11 mol/l, resp. mol.dm-3.