Oxidy sú dvojprvkové zlúčeniny kyslíka a iného prvku. Kyslík má v oxidoch oxidačné číslo vždy -II.

Ako tvoríme vzorce oxidov si ukážeme na konkrétnych príkladoch.

Príklad 1:

Napíš vzorec oxidu hlinitého.

Riešenie:

💡  💡 💡

 Ak vidíš koncovku "-itý", nikdy sa nezabudni pozrieť, či pred "-itý" nie je i "-ič", teda, "-ičitý". Je to veľmi častá chyba - potom je cely vzorec zle, keďže miesto oxidačného čísla IV použiješ číslo III.

📣 Číslo "1" nepíšeme. To znamená, napríklad vzorec oxidu strieborného nenapíšeme Ag2O1, ale Ag2O !!!

Príklad 2: Napíš vzorec oxidu siričitého.(Alebo: Ako postupovať v prípade párnych čísel?)

Riešenie:

Vyššie uvedeným postupom získam vzorec s párnymi číslami: S2O4

Čísla vo vzorci znamenajú pomer prvkov v zlúčenine – v tomto prípade – pomer síry a kyslíka je 2 : 4. Čísla 2 a 4 sú však navzájom deliteľné, preto ich jednoducho vykrátime:

2 : 4 = 1 : 2

Nakoľko "1" nepíšeme, vzorec oxidu siričitého je SO2.

 

 A ako tvoríme názvy oxidov ?

Tvorenie názvu zo vzorca si môžeme rozdeliť na 3 kroky:

-pomenovanie prvkov

-určenie oxidačných čísel (teda aj správnej prípony)

-vytvorenie názvu

 Už vieme, že názov oxidu je zložený z dvoch slov – z podstatného mena (oxid) a prídavného mena – zloženého zo základu názvu prvku tvoriaceho oxid a správnej prípony.

Kyslík má v oxide oxidačné číslo vždy –II. A ako na určenie oxidačného čísla druhého (vo vzorci prvého) prvku tvoriaceho oxid?

Ak si označíme čísla vo vzorci oxidu:

Mxz Oy-II, kde

x- nadobúda hodnoty 1 (nepíše sa),alebo 2

y – nadobúda hodnoty 1 – 8

-II – oxidačné číslo kyslíka

z – oxidačné číslo prvku zlúčeného s kyslíkom (nadobúda hodnoty I – VIII) – vypočítame:

z = (y . II) : x

Podľa hodnoty „z“ určíme príponu, pomocou ktorej vytvoríme názov oxidu.

       

Príklad: Urč oxidačné čísla a názvy oxidov vo vzorcoch:

  1.      OsO4
  2.       Cr2O3

Riešenie:

a) Os = osmium. Oxidačné číslo osmia: (4.II) : 1* = VIII. Osmium má teda v tomto vzorci oxidačné číslo VIII, čo zodpovedá prípone –ičelý.

Os1*VIII O4-II

 

Ide teda o oxid osmičelý.

*1 vo vzorci nepíšeme

  1. Cr = chróm. Oxidačné číslo chrómu: (3.II) : 2 = III

Cr2III O3-II

 

Oxidačné číslo III zodpovedá koncovke –itý, ide teda o oxid chromitý.

 

Pozn: Stále platí krížové pravidlo.

           Správnosť názvu docieliš precvičovaním, čítaním, počúvaním...Niekedy to ide jednoducho, napr chróm – chromitý, ale napr horčík – horečnatý už nie je pre niektorích zo začiatku úplne jasné  :-)