Relatívna atómová a relatívna molekulová hmotnosť . Molárna hmotnosť.

Hmotnosť molekuly je rovná súčtu hmotností atómov, z ktorých sa daná molekula skladá. Súčtom relatívnych atómových hmotností všetkých atómov tvoriacich molekulu zistíme relatívnu molekulovú hmotnosť.

Potrebujeme   vedieť, že:

Ar(X)  = relatívna atómová hmotnosť prvku X (jej hodnotu nájdeme v PSP, resp. v chemických tabuľkách)

M(XZ) = relatívna molekulová hmotnosť zlúčeniny XZ

 

Nezabúdať!!! Pri výpočte relatívnej molekulovej hmotnosti zohľadňujeme počet atómov, ktoré tvoria molekulu. To znamená, že ak máme vypočítať napríklad relatívnu molekulovú hmotnosť vody, t.j M(H2O), nestačí nám spočítať atómovú hmotnosť vodíka a kyslíka, ale dvoch atómov vodíka (H2) a jedného atómu kyslíka. Molekula vody je zložená z 3 atómov.

 

Molárna hmotnosť

Aký je rozdiel medzi  molárnou hmotnosťou a relatívnou molekulovou hmotnosťou?

Oboje označujeme „M“. Pokiaľ hodnota relatívnej molekulovej hmotnosti je „bezrozmerná“ -  udávame ju bez jednotiek, naopak, molárnu hmotnosť látky /t.j. hmotnosť 1 mólu častíc chemicky čistej látky/ vyjadrujeme v kg.mol-1 (kg/mol), bežnejšie v g/mol. Číselne je hodnota molárnej hmotnosti vyjadrená v g/mol rovná relatívnej atómovej (molekulovej) hmotnosti.

Riešené príklady

  1. Vypočítaj relatívnu molekulovú hmotnosť kyseliny fosforečnej pomocou relatívnych atómových hmotností prvkov.

Riešenie:

Z PSP si vypíšeme hodnoty Ar prvkov, z ktorých sa molekula kyseliny fosforečnej (HPO3) skladá:

Ar(H) = 1,008

Ar(P) = 30,974

Ar(O) = 15,99

M(HPO3) = ?

Pozor (veľmi častá chyba)! Hodnotu Ar(O) musíme násobiť číslom 3!

M(HPO3) = 1. Ar(H) + 1.Ar(P) + 3.Ar(O) = 1 . 1,008 + 1 . 30,974 + 3. 15,99 = 79,952

Relatívna molekulová hmotnosť kyseliny fosforečnej je 79,952.

 

  1. Vypočítaj molárnu hmotnosť síranu železitého.

Riešenie:

Vzorec síranu železitého: Fe2(SO4)3

Pozor, častá chyba. Nezabúdať, že číslo za zátvorkou (dolný index) patrí pre celú zátvorku! Platia podobné postupy ako v matematike. Číslom za zátvorkou násobíme celý obsah zátvorky. „Dvojka“ vo vzorci síranu železitého  patrí k železu, nie k zátvorke! T.j., molekula síranu železitého obsahuje 2 atómy železa, 3 atómy síry a 3x4, teda 12 atómov kyslíka.

M(Fe) = 55,845 g/mol

M(S) = 32,066 g/mol

M(O) = 15,99 g/mol

M(Fe2(SO4)3) = ?

 

M(Fe2(SO4)3) = 2 . M(Fe) + 3. M(S) + 12.M(O)

M(Fe2(SO4)3) = 2 . 55,845 + 3 . 32,066 + 12 . 15,99

M(Fe2(SO4)3) = 399,8 g/mol

Molárna hmotnosť síranu železitého je 399,8 g/mol.