Látkové množstvo

Látkové množstvo (n) slúži na určenie počtu základných častíc vo vzorke látky.

Pre výpočet látkového množstva potrebujeme vedieť:

mol = jednotka látkového množstva

NA = Avogadrova konštanta, /Avogadrovo číslo/ - vyjadruje počet častíc v 1 móle látky.

1 mol akejkoľvek látky obsahuje 6,022 . 1023 častíc (molekúl, atómov, alebo iónov)

Hodnotu látkového množstva látky X vypočítame ako pomer hmotnosti vzorky tejto látky k molárnej hmotnosti látky X:

n(X) = m(X) : M(X)

 

Riešené príklady:

Príklad 1:

Vypočítaj látkové množstvo 0,5kg etanolu (Met = 46,08 g/mol). Koľko je to častíc?

Riešenie:

Vypíšeme si čo poznáme a čo máme vypočítať. Premeníme jednotky tak, aby sme počítali s rovnakými – gg)

met = 0,5 kg = 500g

Met = 46,08 g/mol

net = ?

 

net = met : Met = 500g / 46,08 g.mol-1 = 10,85 mol

Počet častíc môžeme vyrátať pomocou trojčlenky:

1 mol ...................6,022 . 1023 častíc

10,85 mol...........x častíc

x = 10,85 . 6,022 . 1023 = 6,53 . 1024 častíc (molekúl etanolu)

 

Pol kilogramu alkoholu predstavuje 10,85 mol, čo zodpovedá 6,53 . 1024 molekúl etanolu.

 

Príklad 2:

Ak na pokus potrebujeme presne 0,7 mólu hliníka, koľko ho musíme navážiť?

Riešenie: zo zadania si vypíšeme čo poznáme a čo máme vypočítať. Hmotnosť si vyjadríme zo vzťahu pre výpočet látkového množstva n = m/M m = n*M. Vidíme že pre výpočet budeme potrebovať M hliníka. Molárnu hmotnosť hliníka si nájdeme v chemických tabuľkách (PSP).

n(Al) = 0,7 mol

M(Al) = 26,982 g/mol

m(Al) = ?

 

m(Al) = n(Al) * M(Al)

m(Al) = 0,7 * 26,982

m(Al) =18,8874 g

 

Pre potreby daného pokusu potrebujeme navážiť 18,89 g hliníka. (zvyčajne zaokrúhľujeme na 2 desatinné miesta. Pokiaľ máme analytické váhy, môžeme vážit s presnoťou desattisícin gramu – t-j. 4 desatinné miesta).

 

Príklad 3:

 Horná referenčná hranica obsahu glukózy v sére človeka (glykémia) je 5,9 mmol/l. Vypočítajte hmotnosť takéhoto množstva glukózy v 1 litri krvi ak viete, že vzorec glukózy je C6H12O6. Aké množstvo glukózy v gramoch má dospelý človek v krvi, ak uvažujeme, že má priemerne 5 l krvi a glykémii 5,9 mmol/l.

 

Riešenie:

n(Glu) = 5,9 mmol = 0,0059 mol (**! Premeniť jednotky!)

M(Glu) =  6.Ar(C) + 12.Ar(H) + 6 . Ar(O) = 6.12,011 + 12.1,008 + 6.15,999 = 180,155 g/mol

m (Glu) = ?

 

m(Glu) = n(Glu) * M(Glu) = 0,0059 mol * 180,155 g/mol** = 1,063 g

 

 

** - musíme rátať s mol a mol, nie mmol a mol

 

5,9 mmol glukózy predstavuje 1,063 g glukózy. V 5 litroch krvi to potom je 1,063 * 5 = 5,31 g.