Výpočet pH, výpočet koncentrácie z pH

Pre výpočet pH potrebujeme poznať tieto základné vzťahy:

pH = -log[H+] (čítame pH sa rovná záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových katiónov)

pOH  = -log[OH-]

pH + pOH = 14

Kv = [H+].[OH-] ⟹ Kv = iónový súčin vody (súčin koncentrácii H+ a OH-) = 1.10-14

Príklad: Vypočítajte pH roztoku úplne ionizovanej jednosýtnej kyseliny a koncentráciu vodíkových aj hydroxidových  iónov v roztoku, ak viete, že pOH je 10,602 a log2,5 = 0,398.

Riešenie:

Ak pOH je 10,602, pH bude 14 – 10,602 = 3,398

pre pH platí vzťah: pH = -log[H+]

teda:

3,398 = -log[H+]

-3,398 = log[H+]

koncentráciu H+ si môžeme vyjadriť:

[H+] = 10-3,398

Ako ďalej v prípade, že nemáme k dispozícii kalkulačku? Spomeňme si na matematiku: ak máme napríklad x2 * x7, vieme, že je to x2+7 = x9. A, napríklad jednotky látkového množstva: