Výpočty z chemických rovníc sú také výpočty, pri ktorých vychádzame z chemickej rovnice.(Aké prekvapenie, že? 😅) Môžeme tak vypočítať napríklad množstvo reaktantov potrebných na reakciu, alebo množstvo produktu, ktorý reakciou vznikne  pri príprave alebo výrobe chemických látok.

Neexistuje jediný správny postup počítania. Najčastejšie spôsoby sú tie, ktoré využívajú vzťahy medzi veličinami a tie ktoré využívajú trojčlenku, prípadne kombináciu oboch.

Pre výpočty z chemických rovníc potrebujeme poznať tieto základné veličiny a vzťahy medzi nimi. Dôležité je poznať aj jednotky, v ktorých sa vyjadrujú, a prepočty medzi jednotkami. Platí totiž, že musíme rátať vždy s rovnakými jednotkami. Napríklad, ak množstvo jedného reaktantu je uvedené v mmol (odvodená jednotka látkového množstva – milimol) a druhého reaktantu alebo produktu v mol (základná jednotka látkového množstva – mol), musíme „milimol-y“ premeniť na „mol-y“ alebo naopak.