Koľko gramov vody vznikne pri explózii piatich litrov kyslíka a 10 dm3 vodíka za normálneho tlaku a normálnej teploty?

Riešenie:

Vieme, že:

1 dm3 = 1 l.

Vm = 22,414 dm3

Zapíšeme si schému reakcie, ktorá prebehne

H2 + O2 → H2O

A upravíme na chemickú rovnicu:

2H2 + O2 → 2H2O

Zapíšeme si čo vieme a čo máme vypočítať:

2H2              +             O2          →         2H2O

V(H2) = 10 dm3             V(O2) = 5 dm3          m(H2O) = ?

Z rovnice vidíme, že pomer látkových množstiev vodíka a vzniknutej vody je 1 : 1 a pomer kyslíka a vody 1 : 2. Najjednoduchšie bude teda vypočítať látkové množstvo vodíka, čím získame aj látkové množstvo vody, ktorej hmotnosť následne už ľahko vypočítame. Na výpočet hmotnosti vody budeme potrebovať si ešte  vypočítať molárnu hmotnosť vody.

Látkové množstvo vodíka (a teda i vody):

Pre ďalší výpočet potrebujeme poznať molárnu hmotnosť vody. Z PSP vieme, že:

M(H) = 1,008 g/mol

M(O) = 15,994 g/mol

M(H2O) = 2. M(H) + M(O) = 2.1,008 + 15,994 = 18,01 g/mol.

 

Zo základného vzorca pre výpočet látkového množstva (n = m/M) si odvodíme vzorec pre výpočet hmotnosti:

m(H2O) = n(H2O). M(H2O) = 0,446 mol . 18,01 g/mol

m(H2O) = 8,03 g

Pri reakcii vznikne 8,03g vody.