Vypočítaj, koľko gramov oxidu siričitého vznikne horením 16,05g síry.

Riešenie:

Zapíšeme si čo vieme, a čo máme vypočítať. Horenie prebieha za prítomnosti kyslíka:

S           +         O2   →             SO2

                                            m(S) = 16,05g                                 m(SO2) = ?

 

Z PSP si zistíme molárne hmotnosti síry a kyslíka a vypočítame molárnu hmotnosť oxidu siričitého:

M(S) = 32,10 g/mol

M(O) = 16 g/mol

M(SO2) =  M(S) + 2 . M(O) = 64,1 g/mol

Podľa pomeru stechiometrických koeficientov v chemickej rovnici (1 nepíšeme) vidíme, že pomer látkových množstiev síry a oxidu siričitého je 1 : 1. Vypočítame si teda látkové množstvo síry, čím sa dozvieme aj látkové množstvo oxidu siričitého:

Keďže už poznáme molárnu hmotnosť oxidu siričitého, a aj jeho látkové množstvo, ľahko si vypočítame jeho hmotnosť:

Horením 16,05g síry vznikne 32,05g oxidu siričitého.