V 1500 ml roztoku je 60,1554 g dusičnanu kademnatého. Aká je látková koncentrácia tejto látky v roztoku, ak molárna hmotnosť látky M = 236,41 g.mol-1.