Koľko vody musíme pridať k 100 cm3 10% roztoku dusitanu draselného s hustotou 1,1101 g/cm3, aby vznikol roztok, ktorého koncentrácia bude 0,250 mol/l. Molárna hmotnosť dusitanu draselného je 85,103 g/mol.